Merhaba
 
Aşağıdaki komut yardımı ile belirli bir OU içerisindeki kullanıcıların Account Expire durumlarını çekebilirsiniz.
 
Sınırlı süre açık kalması gereken danışman hesaplarınızın veya farklı kullanıcılarınızın takibini yapabilir varsa ticket sistemi üzerinde çağrı açtırıp aksiyon alabilirsiniz.
 
 
Get-ADUser -filter * -SearchBase “OU=OUNAME,OU=OUNAME,OU=OUNAME,DC=endergumen,DC=local” –Properties “DisplayName”, “Description”, “AccountExpirationDate”, “msDS-UserPasswordExpiryTimeComputed”,Enabled | Where-Object {$_.Enabled -eq $True} | Select-Object -Property “Displayname”,”Description”,”AccountExpirationDate”,@{Name=”ExpiryDate”;Expression={[datetime]::FromFileTime($_.”msDS-UserPasswordExpiryTimeComputed”)}} | Export-CSV C:\export\user_ou.csv -NoTypeInformation -Encoding UTF8