Merhaba

Aşağıdaki PowerShell komutu yardımı ile yüklü olan Google Chrome’u client’larınızdan kaldırabilirsiniz.

Komutları, bat haline getirip SCCM üzerinden veya logon script olarak kullanabilirsiniz.

#Kill Task
taskkill /F /IM Chrome*

#Get Version
$ChromeVer = Get-ChildItem -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall, HKLM:\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall |
Get-ItemProperty |
Where-Object {$_.DisplayName -match “Chrome” } |
Select-Object -Property DisplayName, UninstallString

#Uninstall
ForEach ($ver in $ChromeVer) {

If ($ver.UninstallString) {

$uninst = $ver.UninstallString
& cmd /c $uninst –force-uninstall –multi-install –chrome 
}

}