Merhaba

Aşağıdaki Powershell komut yardımı ile belirli bir OU içerisinde bulunan kullanıcıların Belirli bir Attribute değerlerini topluca değiştirebilirsiniz.

 

get-aduser -SearchBase “ou=test1,dc=endergumen,dc=local” -filter * -properties attribute_name | where {($_.attribute_name -eq $attribute_değeri_True_False_vs)} | Select-Object sAMAccountName,attribute_name| Export-Csv C:\test1\UserPagers.csv -NoTypeInformation -Encoding UTF8  

Yukarıdaki aşamada OU içerisindeki bilgiler çekilerek bir .csv dosyasına kayıt edilir.

 

Daha sonra aşağıdaki komut yardımıyla çekilen bilgilere istinaden gerekli Attribute değerleri otomatik olarak atanır.

 

Import-Csv -Path C:\test1\UserPagers.csv | ForEach {Set-ADUser $_.sAMAccountName -Replace @{attribute_name=”attribute_değeri_True_veya_False gibi”}}