Merhabalar

Aşağıdaki Powershell komutu yardımı ile belirlediğimiz bir OU içersindeki objelerin, belirli bir attribute değerlerini export alabiliriz.

 

Get-ADUser -Filter * -SearchBase “OU=Deneme,DC=endergumen,DC=local” -filter {targetAddress -notlike “*.mail.onmicrosoft.com”} -properties * | Select-Object Name,targetAddress | Export-CSV C:\test\deneme.csv -NoTypeInformation -Encoding UTF8